Forfatterarkiv: Kristoffer Robin

Norsk klimanettverks høringssvar om oljefondets investeringer i fossilindustrien

 

 

 

Innsendt til Finansdepartementet (se info om høringen her og les ekspertgruppens rapport her)

Høringssvar til 14/431 – RAN: Rapport fra ekspertgruppen for Statens pensjonsfond utlands virkemiddelbruk og investeringer i kull- og petroleumsselskaper

Vi takker for anledningen til å gi innspill til rapporten. Norsk klimanettverk vil gjerne komme med følgende innspill:

Vi mener at å utvide Statens pensjonsfond utlandets retningslinjer med en bestemmelse om klima er i overensstemmelse med pensjonsfondets mandat. Det vil også være i overensstemmelse med Grunnlovens § 112. Sist men ikke minst vil det å gi SPU mulighet til å ta hensyn til klima når selskaper blir vurdert gjøre SPU i stand til å understøtte en ansvarlig klimapolitikk for å sikre fremtidige generasjoners helse og evne til verdiskapning slik et samlet Storting, gjennom internasjonale forpliktelser og Klimaforliket, står bak.

At et land som tjener mange av sine penger på fossile brensler også velger å investere disse pengene i fossile brensler er en unødvendig stor risiko. Dette blir spesielt tydelig når man ser at aksjer innen grønn energi de siste årene har vært mer lønnsomme enn aksjer i fossil energi.
Etikkrådet har tydelig etterlyst retningslinjer for fondet som tar hensyn til klimatrusselen i Meld. St. 19 (2013–2014). Ansvarlig for SPU, Yngve Slyngstad, har selv uttalt at SPU er folkets penger og de folkevalgte bestemmer hva pengene skal eller ikke skal investeres i. De store verdiene som ligger i fondet gjør at det ikke bare ligger mye makt i hvor de plasseres, makt til å opprettholde dagens kurs eller makt til å snu, men også en tydelig signaleffekt. Hvis Norge fortsetter å legge penger i fossil energi gir det et tydelig signal om at vi satser store penger på at verden ikke vil klare en grønn omstilling med det første. Dette er direkte kontraproduktivt til alt vi forsøker å få til i resten av samfunnet.

Vi har også følgende kommentarer til noen av punktene i rapporten:

67. At Norge har en stor petroleumssektor og dermed har investert masse kapital og risiko både direkte og gjennom samfunsstrukturer, arbeidsplasser osv. i sektoren allerede betyr at SPU ikke burde videre øke risikoen for Norge ved å investere ytterligere i petroleumssektoren.

79.-80. Rapporten legger til grunn et noe snevert syn på karbonrisiko. Erfaringen viser at også andre mekanismer enn internasjonale avtaler og nasjonal lovgivning – eksempelvis konkurransekraften og lavere markedspris som både solkraft og vindkraft har fått i mange områder, og som vil fortsette å øke. Karbonprising er på ingen måte det eneste som kan redusere utslippsveksten. Uavhengig av lovgivninger er det altså stor risiko for utkonkurrering av fossilindustrien. Det er umulig å forutsi tempoet, men tidligere analyser og fremskrivninger av bl.a. IEA har så langt grovt undervurdert veksten.

85. Alle bransjer har risiko for endringer, men da er det ofte snakk om priser som kan stige og falle, lover og reguleringer som kan innføres og senere fjernes eller mykes opp, nødvendighet for omplassering eller omstrukturering osv. Det som er spesielt med karbonboblen er at den er et tak som ikke kan overskrides. Det er en endelig grense for hvor lenge aktiviteten kan foregå, uavhengig av markeder, lover osv.

100. Dersom kriteriet for å ekskludere fra PFU er basert til dels på hvilke forpliktelser Norge har tatt på seg, så bør dette veie tungt for at de internasjonale klimaavtalene Norge har underskrevet og den politiske enigheten gjennom Klimaforliket legges til grunn for en ekskludering av fossilindustrien.

106. At Norge ikke har klart å redusere utvinningstakten på Norsk sokkel betyr ikke at det blir noe riktigere å heller ikke selge seg ut av fossile investeringer. At man gjør feil på ett område betyr ikke at man bør gjøre feil på et annet.

109.-110. I en ellers svært treffende sammenligning av det å investere i fossile selskaper med å investere i tobakksindustrien, gjøres en feil da det trekkes frem at en stans i f.eks. kullproduksjon vil kunne ha sosiale konsekvenser uten å samtidig påpeke at det unektelig hadde konsekvenser for ansatte i tobakksindustrien da salget gikk kraftig ned, uten at dette er noen god grunn til ikke å begrense bruken av tobakk.

Vi synes det er positivt at rapporten trekker frem behovet for at SPUs retningslinjer tar hensyn til klima, men mener de foreslåtte tiltakene ikke er tilstrekkelige for å ivareta bestemmelsene i Grunnlovens § 112 og de forpliktelsene vi har tatt på oss gjennom internasjonale avtaler og klimaforliket. Rollen som finansiell investor er ikke et mål i seg selv, men en del av forutsetningen for et bærekraftig drevet fond på lik linje med andre bærekraftskriterier.

Med vennlig hilsen,
Kristoffer Robin Haug
Styreleder
Norsk klimanettverk

IPCC-rapporten – en kort oversikt

IPCC 2013

Du har sikkert fått med deg at IPCC nylig la frem en ny klimarapport, men hva var det egentlig de la frem – hva sier rapporten – og hva mer skal IPCC legge frem i tiden som kommer?

Det som ble lagt frem nå i september var det første av fire bidrag til «den store klimarapporten»: IPCC Fifth Assessment Report (AR5), som ikke vil være helt ferdig før i oktober 2014. Rapporten som nå ligger ute er bidraget fra arbeidsgruppen Working Group I (WG I),  som gir en oppsummering av den naturvitenskapelige forskningen og resultatene fra denne som gir den mest oppdaterte oversikten over klimaendringene.

WG II skal vurdere konsekvenser, tilpasning og sårbarhet ovenfor disse endringene mens WG III vurderer tiltak mot klimaendringene. Den avsluttende rapporten Synthesis Report sammenstiller og bygger på vurderinger gjort av alle de tre arbeidsgruppene:

Working Group I (Stockholm, Sweden) 23-26 September 2013
Working Group II (Yokohama, Japan) 25-29 March 2014
Working Group III (Berlin, Germany) 7-11 April 2014
Synthesis Report (Copenhagen, Denmark) 27-31 October 2014

Hvor ligger selve rapporten?

Her kan du laste ned selve rapporten (foreløpig bare summary for policy makers, men f.o.m. oktober skal hele ligge WGIs rapport ligge ute): http://www.climatechange2013.org/report/

Hva sier rapporten?
Som vanlig er det ikke spesielt hyggelig lesning. I hovedsak slår den fast med enda høyere grad av sikkerhet at klimaendringene er en alvorlig, menneskeskapt utfordring. Det som er nytt er at man har observert at havet har tatt en enda større andel av oppvarmingen etter 90-tallet enn det det gjorde før dette.

For en lettfattelig oversikt anbefales denne artikkelen i online-tidsskriftet Grist.

Hvordan lages rapporten?
Selve produksjonen av rapporten (WG I) er en møysommelig prosess, med over 200 eksperter som er ansvarlige for de forskjellige områdene og ytterligere 600 bidragsytere som supplerer dette arbeidet. Bidragene vurderes, kritiseres og kommenteres av 1 500 forskere i flere runder og sendes også innom klimabyråkrater i 26 land før den samlede versjonen legges frem for forskere og myndigheter i nesten 200 land.

Klimaforsker Bjørn H. Samset gir et veldig godt innblikk i prosessen i en sak i Morgenbladet.

Hva er konsekvensene av klimaendringene som avekkes i rapporten?
WG II vil legge frem en dyptgående rapport om dette i mars 2014, men flere har allerede kommentert mulige konsekvenser.

Knut Alfsen ved Cicero senter for klimaforskning har skrevet en kronikk på NRK ytring for å poengtere om at selv om Norge er langt mindre utsatt for konsekvensene enn f.eks. Maldivene, så er vi fortsatt avhengige av en velfungerende verden rundt oss.

Hva gjøres for at rapporten faktisk skal føre til endringer i samfunnet?
Det er her du (og vi) kommer inn i bildet. Det er mange psykologiske, politiske og system-relaterte mekanismer som gjør det vanskelig å nå gjennom og få til endringer i praksis. IPCC har tatt selvkritikk på at de har vært for dårlige til å kommunisere resultatene og prosessen tidligere, og har nå et større fokus på kommunikasjonsaktiviteter.

Vi i Norsk klimanettverk er involvert i flere aktiviteter for å få fortgang i omstillingen til et mer klimavennlig samfunn og vi vil gjerne ha med alle som ønsker å bidra, men den aller enkleste måten å bidra på er rett og slett ved å begynne å snakke med andre om klima og hvor nødvendig det er å komme i gang med omstillingen allerede nå. Kanskje du kan oppklare en del misforståelser der ute når du først er i gang?

Oslo lørdag 24. august viser vi et bredt engasjement på Norges største klimamarkering

fbcover1

Lørdag 24. august arrangeres Hev stemmen! Nasjonal markering for klimahandling, i regi av snart 100 organisasjoner i alliansen Klimavalg 2013. Det blir arrangementer over hele landet, og i Oslo har mange sin opprinnelse i det voksende frivillige miljøet rundt Norsk klimanettverk.

–       Målet med mobiliseringen er å vise bredden i en voksende klimabevegelse. Organisasjoner som 350.org er i ferd med å bli en historisk kraft i USA, og i Norge kan en partipolitisk uavhengig allianse som Klimavalg 2013 være med på å påvirke en nødvendig grønn dreining i politikken, sier Heidi Helgestad, en av initiativtakerne til hevstemmen.no. – Vi kommer til å være godt synlige i gatene på lørdag, og synes det er viktig å signalisere at klimatrusselen – og Norges unnfallenhet – angår oss personlig.

Norsk klimanettverk har eksistert i snart fire år, og har engasjert flere hundre frivillige til kulturelle og politiske aksjoner og prosjekter, for å fremme bevissthet om klimaendringene og behovet for politisk press. I vår har over femti frivillige deltatt på ulike prosjekter. Alt fra illustratør André Martinsens flotte plakater, til hevstemmen.no-sidene og en ”Noahs ark”-aksjon på Oslofjorden, er utviklet uten andre ressurser enn frivillig engasjement og organisert drop-in-aktivisme denne våren.

Klimanettverkets aksjoner på lørdag > les mer på hevstemmen.no

Musikeraksjonen med dansere og musikere for klima. Oppmøte kl 1300 på Youngstorget. I hattene vil vi ha klimameldinger til politikerne. Lars Lillo Stenberg stiller som gatemusikant på Egertorget kl 1400.

Oljealderen bisettes i stillhet under en prosesjon på Geitmyra parsellhage kl 1930, med musikere i trærne og opplesning av Massimo Mellis velsignelse – vakthavende brønngeolog på Ekofisk B da den aller første oljen velsignet vårt land.

Klimabrøl under den store konserten på Eidsvolds plass kl 16 i tillegg til at vi samler på klimabrøl hele lørdagen, fra forbipasserende og deltakere

Noahs Ark dyrene har gått i land og er å finne i gatene fra kl 1300.

Løft klimaet med et sitatportett som Knut Nærum. Vi inviterer folk på gatene til å gi oss sine klimabudskap til den nye regjerningen.

Narum

Klimanettverket fortsetter med aktiviteter fram valget 9. september og også etter at har fått en ny regjering > følg med på hevstemmen.no og facebook!

Hevstemmen.no – kampanjeside lanseres idag

Hevstemmen2

«Hev stemmen!» er en oppfordring til alle om å sette klima på agendaen i årets Stortingsvalg. Hev stemmen og la den bli hørt, av familie og venner, folkevalgte og velgere, på sosiale medier og i den offentlige debatt. Hev stemmen i gatene over hele landet 24. august – og la 9. september 2013 bli dagen da klimastemmene for alvor gjør sitt inntog i norsk politikk.

Hev-stemmen-klimavalg-2013

Hevstemmen.no er Norsk klimanettverks bidrag til alliansenKlimavalg 2013. Vi er med og krever:

 • Kutt i norske utslipp i henhold til FNs anbefalinger
 • At begrepet klimarettferdighet gis konkret innhold
 • Økt satsing på ny næringsutvikling gjennom grønne arbeidsplasser
 • Redusert tempo i oljeutvinningen
 • Tilrettelegging for at norske innbyggere kan gjøre klimavennlige valg
 • En klimapolitikk som tar solidaritet mellom generasjonene på alvor

hevstemmen.no samler vi så mange prosjekter, påfunn og ytringer som mulig for å løfte klimasaken fram mot Stortingsvalget, og mobilisere til en stor markeringsdag 24. august.

Alle prosjektene våre er basert på frivillig innsats, og krever ikke andre ressurser enn menneskeskapt engasjement. Vi har holdt en rekke klimaverksteder hver tirsdag som har gitt mulighet for mange tiltak med god driv og mellom 10 – 20 deltakere hver gang, i tillegg til ca. 60 som deltar i arbeidsgruppen på facebook.

Her kan du se noen av de som jobber med  «Hev stemmen!» allerede. Og her finner du arbeidsgruppen vår på facebook. 

Klimaverksted på Café Piccolo

Luftig passiar på klimaverksted

Tid neste møte: Tirsdag 11. juni, 18:30 og utover
Sted: Parkveien 6, Oslo

Facebook-event: https://www.facebook.com/events/427698833996156/

OBS! Tirsdagens møte er på Café Piccolo, som ligger like nord/øst for Litteraturhuset

 

Synes du klimasaken stort sett faller for døve ører hos norske politikere? Bli med og hev stemmen!

Klimavalg 2013 er en allianse på mer enn 60 organisasjoner som samler seg for å få klimasaken høyt opp på dagsorden ved Stortingsvalget 2013. Ett av virkemidlene blir å arrangere en stor, nasjonal klimamarkering 24. august. Målet for dagen er å synliggjøre hvor mange vi er som vil ha en ny klimakurs for Norge.

Se for deg en dag med kreativ mobilisering over hele landet – stunts, aksjoner og markeringer som vekker positiv oppmerksomhet og engasjement for vår tids viktigste sak.

I Oslo arrangerer Norsk klimanettverk en rekke åpne idé- og planleggingstreff i hele vår for å bygge opp momentum fram mot 24. august.

Vi er nå en gruppe frivillige som samles til verksteder hver tirsdag, der vi konkretiserer ideer og utfører praktisk arbeid for mobiliseringen. Det er lav terskel for å bli med, hyggelig stemning, og det eneste du trenger er litt klimaengasjement.

Ett av slagordene for dagen er «Hev stemmen!» – hvordan vi stemmer og hvordan vi bruker stemmene våre har en potensielt stor betydning for klimakampen.

Klimasaken trenger nye ideer, nye stemmer, nytt trøkk – vi håper å se deg på tirsdag.

Ideene og arbeidet tar vi videre på den åpne facebookgruppen for arbeidet med kampanjen: https://www.facebook.com/groups/448104578605672/

HEV STEMMEN – Klimaverksted i kaféen på Litteraturhuset

Luftig passiar på klimaverksted

Tid neste møte: Tirsdag 4. juni, 18:30 og utover
Sted: Litteraturhuset i Oslo, kaféen

Facebook-event: https://www.facebook.com/events/135534466644301

OBS! Ettersom Litteraturhuset ikke har ledige møterom møtes vi innerst i kaféen (der det er sofagrupper)

 

Synes du klimasaken stort sett faller for døve ører hos norske politikere? Bli med og hev stemmen!

Klimavalg 2013 er en allianse på mer enn 60 organisasjoner som samler seg for å få klimasaken høyt opp på dagsorden ved Stortingsvalget 2013. Ett av virkemidlene blir å arrangere en stor, nasjonal klimamarkering 24. august. Målet for dagen er å synliggjøre hvor mange vi er som vil ha en ny klimakurs for Norge.

Se for deg en dag med kreativ mobilisering over hele landet – stunts, aksjoner og markeringer som vekker positiv oppmerksomhet og engasjement for vår tids viktigste sak.

I Oslo arrangerer Norsk klimanettverk en rekke åpne idé- og planleggingstreff i hele vår for å bygge opp momentum fram mot 24. august.

Vi er nå en gruppe frivillige som samles til verksteder hver tirsdag, der vi konkretiserer ideer og utfører praktisk arbeid for mobiliseringen. Det er lav terskel for å bli med, hyggelig stemning, og det eneste du trenger er litt klimaengasjement.

Ett av slagordene for dagen er «Hev stemmen!» – hvordan vi stemmer og hvordan vi bruker stemmene våre har en potensielt stor betydning for klimakampen.

Klimasaken trenger nye ideer, nye stemmer, nytt trøkk – vi håper å se deg på tirsdag.

Ideene og arbeidet tar vi videre på den åpne facebookgruppen for arbeidet med kampanjen: https://www.facebook.com/groups/448104578605672/

HEV STEMMEN – Klimaverksted i kaféen på Litteraturhuset

Luftig passiar på klimaverksted

Tid neste møte: Tirsdag 28. mai, 18:30 og utover
Sted: Litteraturhuset i Oslo, kaféen

Facebook-event: https://www.facebook.com/events/176864702475659

OBS! Ettersom Litteraturhuset ikke har ledige møterom møtes vi innerst i kaféen (der det er sofagrupper)

 

Synes du klimasaken stort sett faller for døve ører hos norske politikere? Bli med og hev stemmen!

Klimavalg 2013 er en allianse på mer enn 60 organisasjoner som samler seg for å få klimasaken høyt opp på dagsorden ved Stortingsvalget 2013. Ett av virkemidlene blir å arrangere en stor, nasjonal klimamarkering 24. august. Målet for dagen er å synliggjøre hvor mange vi er som vil ha en ny klimakurs for Norge.

Se for deg en dag med kreativ mobilisering over hele landet – stunts, aksjoner og markeringer som vekker positiv oppmerksomhet og engasjement for vår tids viktigste sak.

I Oslo arrangerer Norsk klimanettverk en rekke åpne idé- og planleggingstreff i hele vår for å bygge opp momentum fram mot 24. august.

Vi er nå en gruppe frivillige som samles til verksteder hver tirsdag, der vi konkretiserer ideer og utfører praktisk arbeid for mobiliseringen. Det er lav terskel for å bli med, hyggelig stemning, og det eneste du trenger er litt klimaengasjement.

Ett av slagordene for dagen er «Hev stemmen!» – hvordan vi stemmer og hvordan vi bruker stemmene våre har en potensielt stor betydning for klimakampen.

Klimasaken trenger nye ideer, nye stemmer, nytt trøkk – vi håper å se deg på tirsdag.

Ideene og arbeidet tar vi videre på den åpne facebookgruppen for arbeidet med kampanjen: https://www.facebook.com/groups/448104578605672/

HEV STEMMEN – Klimaverksted på Litteraturhuset

Luftig passiar på klimaverksted

Tid neste møte: Tirsdag 21. mai, 18:30 og utover
Sted: Litteraturhuset i Oslo, rom Kverneland

Facebook-event: https://www.facebook.com/events/527550203969241/

Synes du klimasaken stort sett faller for døve ører hos norske politikere? Bli med og hev stemmen!

Klimavalg 2013 er en allianse på mer enn 60 organisasjoner som samler seg for å få klimasaken høyt opp på dagsorden ved Stortingsvalget 2013. Ett av virkemidlene blir å arrangere en stor, nasjonal klimamarkering 24. august. Målet for dagen er å synliggjøre hvor mange vi er som vil ha en ny klimakurs for Norge.

Se for deg en dag med kreativ mobilisering over hele landet – stunts, aksjoner og markeringer som vekker positiv oppmerksomhet og engasjement for vår tids viktigste sak.

I Oslo arrangerer Norsk klimanettverk en rekke åpne idé- og planleggingstreff i hele vår for å bygge opp momentum fram mot 24. august.

Vi er nå en gruppe frivillige som samles til verksteder hver tirsdag, der vi konkretiserer ideer og utfører praktisk arbeid for mobiliseringen. Det er lav terskel for å bli med, hyggelig stemning, og det eneste du trenger er litt klimaengasjement.

Ett av slagordene for dagen er «Hev stemmen!» – hvordan vi stemmer og hvordan vi bruker stemmene våre har en potensielt stor betydning for klimakampen.

Klimasaken trenger nye ideer, nye stemmer, nytt trøkk – vi håper å se deg på tirsdag.

Ideene og arbeidet tar vi videre på den åpne facebookgruppen for arbeidet med kampanjen: https://www.facebook.com/groups/448104578605672/

Klimaverksted på Café Piccolo

Luftig passiar på klimaverksted

Tid neste møte: Tirsdag 14. mai, 18:30 og utover
Sted: Parkveien 6, Oslo

Facebook-event: http://www.facebook.com/events/124366827762256/

Synes du klimasaken stort sett faller for døve ører hos norske politikere? Bli med og hev stemmen!

Klimavalg 2013 er en allianse på mer enn 60 organisasjoner som samler seg for å få klimasaken høyt opp på dagsorden ved Stortingsvalget 2013. Ett av virkemidlene blir å arrangere en stor, nasjonal klimamarkering 24. august. Målet for dagen er å synliggjøre hvor mange vi er som vil ha en ny klimakurs for Norge.

Se for deg en dag med kreativ mobilisering over hele landet – stunts, aksjoner og markeringer som vekker positiv oppmerksomhet og engasjement for vår tids viktigste sak.

I Oslo arrangerer Norsk klimanettverk en rekke åpne idé- og planleggingstreff i hele vår for å bygge opp momentum fram mot 24. august.

Vi er nå en gruppe frivillige som samles til verksteder hver tirsdag, der vi konkretiserer ideer og utfører praktisk arbeid for mobiliseringen. Det er lav terskel for å bli med, hyggelig stemning, og det eneste du trenger er litt klimaengasjement.

Ett av slagordene for dagen er «Hev stemmen!» – hvordan vi stemmer og hvordan vi bruker stemmene våre har en potensielt stor betydning for klimakampen.

Klimasaken trenger nye ideer, nye stemmer, nytt trøkk – vi håper å se deg på tirsdag.

Ideene og arbeidet tar vi videre på den åpne facebookgruppen for arbeidet med kampanjen: https://www.facebook.com/groups/448104578605672/

 

 

Spre ordet om klimamarkeringen 24. august – Hev stemmen!

Kjenner du noen som vil heve stemmen? Tips dem om den store klimamarkeringen 24. august.

Kvelden er sen og folk samles foran scenen.

Klimanettverket er med i den store alliansen klimavalg2013, der mer enn seksti organisasjoner jobber for å få klima på dagsorden under Stortingsvalget 2013, og stiller et tydelig felleskrav om en mer ansvarlig klimapolitikk.

24. august arrangeres en stor, landsomfattende klimamarkering med navnet Hev stemmen! Her setter bare fantasien og innsatsen grensen for hvor mye vi kan få til for å synliggjøre kraften i en bred klimabevegelse. Skal Norge yte sin skjerv i den store kampen for å redde verden fra umåtelige klimaødeleggelser, må demokratiet brukes til det den er ment for: Å heve stemmen! Både ved valgurnene, i hverdagen, i media – og på en stor, felles merkedag for klimasaken.

Vi er mange som ønsker:

 • Kutt i norske utslipp i henhold til FNs anbefalinger
 • At begrepet klimarettferdighet gis konkret innhold
 • Økt satsing på ny næringsutvikling gjennom grønne arbeidsplasser
 • Redusert tempo i oljeutvinningen
 • Tilrettelegging for at norske innbyggere kan gjøre klimavennlige valg
 • En klimapolitikk som tar solidaritet mellom generasjonene på alvor

Nå må vi samles for å vise vår kraft.

Arbeidsmøte

Det finnes mange måter å bidra til mobiliseringen. Du kan bidra til at din organisasjon melder seg inn i klimavalg2013.no, eller organiserer en aksjon hvis de allerede er med. Du kan få med venner og kjente, blogge og poste om klima; du kan holde av 24. august og sette av et par timer i hverdagen i forsommer og sommer til å delta i mobiliseringen.

Klimanettverket er allerede godt i gang med forarbeidet til 24. august, og ønsker stadig nye venner. Vi er nå en gruppe på mer enn tjue aktive som jobber med bloggprosjekter, musikeraksjoner, en bok, grafisk materiell, stunts og annen mobilisering. I tillegg har vi mange hundre klimavenner i nettverket som kan bidra med små og store løft.

Kjenner du noen som brenner for klima og ser behovet for folkelig mobilisering oppunder Stortingsvalget 2013? Da er det bare å sende dem denne åpne invitasjonen, og ta kontakt på hei@norskklimanettverk.no. Tirsdagsverkstedene våre er åpne for alle, og annonseres på klimanettverkets nettsider og på Facebook.

Her kan du lese mer om 24. august-aksjonen:

http://klimavalg2013.no/248-nasjonal-aksjonsdag