Vedtekter

§ 1 Foreningens navn
Foreningens navn er Norsk klimanettverk.

§ 2 Formålsparagraf
Norsk klimanettverks formål er:
Alliansebygging og aktivitet for en rask overgang til nullutslipps- og fornybarsamfunnet.

Følgende krav skal fremmes gjennom mangfoldig og tverrpolitisk samarbeid:
 • En bindende handlingsplan for reduksjon av innenlands klimagass­utslipp i tråd med vitenskapens anbefalinger.
 • En politikk for gradvis utfasing av fossile energikilder.
 • En ambisiøs satsning på forskning, tverrfaglig samarbeid, ny fornybar kraft og klimavennlig teknologi som sikrer grunnlaget for innovasjon og sysselsetting.
§ 3 Klimavenner
Norsk klimanettverk er ikke en medlemsorganisasjon. På organisasjonens årsmøte har personer som har vært aktive i Norsk klimanettverk i løpet av siste 12 måneder møte-, tale- og stemmerett. Styremedlemmer, styringsgruppen og daglig leder har automatisk fulle rettigheter på årsmøtet. Styringsgruppen fører en liste over aktive som godkjennes av styret og disse personene kalles Klimavenner.
Klimavennene har ansvar for å holde sine kontaktopplysninger oppdatert hos Norsk klimanettverk.
§ 4 Praktisk og økonomisk støtte
Privatpersoner, organisasjoner og bedrifter oppfordres til å støtte Norsk klimanettverks arbeid praktisk og økonomisk. Økonomisk støtte kan gis gjennom faste beløp, enkeltdonasjoner eller samarbeidsavtaler. Det kan også søkes om offentlig støtte til det daglige arbeid og til enkelt¬prosjekter.

§ 5 Årsmøte
– 5.1 Generelt
Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og holdes hvert år innen utgangen av april. Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel. Forslag som ønskes behandlet på årsmøte skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste inkludert valgkomiteens forslag må være tilgjengelig for klimavenner med stemmerett senest en uke før årsmøtet.
Styret eller årsmøtet kan innvilge andre møte- og eventuelt talerett når det er hensiktsmessig. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede klimavenner som møter.
På årsmøtet kan det ikke behandles forslag som ikke er oppført på sakslisten senest en uke før årsmøtet. Alle klimavenner (se §3) har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.
– 5.2 Stemmegivning på årsmøtet
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare kandidater som er foreslått til valgkomiteen senest en uke før årsmøtet, kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming.
– 5.3 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
 1. Behandle Norsk klimanettverks årsmelding.
 2. Behandle regnskap og revisors rapport.
 3. Behandle innkomne forslag.
 4. Vedta organisasjonens årsplan.
 5. Godkjenne forslag til budsjett.
 6. Valg:
  a. Styreleder for ett år.
  b. To styremedlemmer for to år av gangen.
  c. To varamedlemmer for ett år.
  d. Generalsekretær
  e. Valgkomité.
  f. Revisor
§ 6 Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, mer enn halvparten av styringsgruppen eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede iht §3 krever det.
Her gjelder samme regler som på ordinært årsmøte.
Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, men med minst 14 dagers varsel.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.
§ 7 Styret
Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene og møtes etter behov, minst hvert kvartal.
Generalsekretæren er styrets sekretær.
Styret skal settes sammen slik at det har bredest mulig erfaringsgrunnlag fra organisasjonens arbeidsområder og fra samfunnslivet.
Styret skal:
 • Iverksette årsmøtets bestemmelser ved å gi retningslinjer til styringsgruppen.
 • Ha arbeidsgiveransvar.
 • Ha et overordnet ansvar for Norsk klimanettverks økonomi.
 • Tildele prokura.
Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede.
Det skal føres protokoll fra styrets møter.
Foreningen tegnes av et samlet styret eller av generalsekretær og styreleder i fellesskap.
§8 Styringsgruppe
Den daglige virksomheten i foreningen ledes av en styringsgruppe som utpekes av generalsekretær. Styrings¬gruppen vil forme og iverksette foreningens strategi og prioriteringer, i tråd med styrets retningslinjer og årsmøtevedtak. Generalsekretær har fullmakt til å ta avgjørelser på vegne av styringsgruppen, men vil søke å rette seg etter flertallsavgjørelser i styringsgruppen. Beslutninger basert på uenighet mellom generalsekretær  og styringsgruppens flertall kan ankes  inn for styret.
§ 9 Tilsluttede grupper, organisasjoner, lokallag mv.
Norsk klimanettverk kan organiseres med tilsluttede grupper, prosjekter, kampanjer, foreninger, lokale lag med videre.
Lokallag under Norsk klimanettverk benevnes med stedsnavnet og klimanettverk, for eksempel Trondheim klimanettverk. Lokallag kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer godkjent av Styringsgruppen i Norsk klimanettverk. Det skal inngås skriftlig avtale som regulerer forholdet mellom partene.
Tilsluttede grupper mv. kan ikke inngå avtaler eller representere Norsk klimanettverk utad uten Norsk klimanettverks styre eller generalsekretærs godkjennelse. Det skal være full transparens i forhold til tilsluttede grupper mv og Norsk klimanettverk skal ha anledning til å delta på styremøter mv om det vurderes som hensiktsmessig.
§ 10 Vedtektsendring
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.
§ 11 Oppløsning
Oppløsning av Norsk klimanettverk kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning enstemmig vedtatt med minst 2/3 flertall av avgitte stemmer, innkalles et ekstraordinært årsmøte. Dette avholdes minst 2 måneder etter det ordinære årsmøtet og oppløsning kan da skje ved vanlig flertall. Ved oppløsning skal eventuelle overskudd gis til et veldedig formål som er i overensstemmelse med Norsk klimanettverks formål.
Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av Norsk klimanettverk. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. § 10.